Boekingsvoorwaarden

Van VISAGE BV (verder 'Visage') en de aangesloten mannequins, dressmen, fotomodellen, (lady)speakers, visagisten en stylisten. (verder 'model(len)').Gevestigd te Almen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08140075.

Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Boekingen
Artikel 3 Standaardtarieven
Artikel 4 Toeslagen
Artikel 5 Bijzondere toeslagen
Artikel 6 Reizen
Artikel 7 Betalingen
Artikel 8 Opties
Artikel 9 Mooi-weer boekingen
Artikel 10 Annuleringen
Artikel 11 Boetebeding
Artikel 12 Aansprakelijkheid
Artikel 13 Derden
Artikel 14 Geschillenregeling

Artikel 1 Algemeen

Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en Visage danwel aangesloten modellen, gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden en prevaleren deze boe­kingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Visage is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

[top]

Artikel 2 Boekingen

lid 1
Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de op­drachtgever:

a) en het model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (verder 'boekingsdatum') en het afstaan van publicatierecht voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Visage voor verleende diensten door het model en Visage.

b) en Visage en/of modellen in het geval van modeshows. Visage en modellen verbinden zich tot het verlenen van diensten beschreven in de schriftelijke bevestiging op de daarin vermelde datum; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Visage voor verleende diensten door modellen en Visage. 

lid 2
Het factuurbedrag is een all-in bedrag, bestaande uit het standaardtarief, de kosten voor reistijd en kilometer vergoeding en de agency fee. Daarbuiten vallen btw, royalty’s, standaard- en bijzondere toeslagen welke berekend worden over het all-in tarief en voor modeshows het bedrag omschreven in de schriftelijke bevestiging vermeerderd met btw. 

lid 3
Modellen kunnen standaard geboekt worden per hele en halve dag.

[top]

Artikel 3 Standaardtarieven

lid 1
Visage hanteert de door de modellen vastgestelde standaardtarieven. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van het buro, zijn de standaardtarieven bindend.

lid 2
In geval van modeshows zijn er geen standaardtarieven, maar worden deze in onderling overleg met de opdrachtgever overeengekomen. De overeengekomen tarieven worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een bevestiging. Het in de bevestiging vermelde totaalbedrag is bindend tenzij meer werk wordt geleverd als omschreven, danwel meer modellen deelnemen als vermeld in de bevestiging. Tenzij anders vermeldt in de bevestiging, zijn kosten voor vergunningen, buma/stemra rechten en dergelijke niet in het totaalbedrag van de bevestiging inbegrepen, maar komen voor rekening van de opdrachtgever.  

lid 3    
De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden en publikatierechten uitgedrukt in:

a) Halve dagtarief: een boeking van een halve dag kan slechts plaatsvinden tot 13.30 uur of vanaf 13.00 uur van enige dag en bestaat uit 4 werkuren.

b) Dagtarief: een boeking van een dag betreft acht uren van enige dag. 

lid 4
Bij foto-opdrachten krijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaard tarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal te publiceren in dag- en week­bladen en reclame­folders met een maximale oplage van 800.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten. 

lid 5
De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Visage wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het vierde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is over­eengekomen tussen het model en de opdrachtgever.

[top]

Artikel 4 Toeslagen

lid 1
In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden boven op de gepubliceerde standaardtarieven de volgende toeslagen berekend:  

a) voor werkzaamheden tussen 24.00 uur en 8.00 uur geldt een toeslag van eenmaal het standaardtarief;  

b) bij naaktopnamen bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief;  

c) voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief;  

d) voor gebruik in andere landen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief en ander toeslagen, met uitzondering van België en Duitsland (100%);  

e) voor mupi's, abri's, billboards, trams, bussen, affiches, posters en displays, etc.: tarieven op aanvraag;  

f ) voor commercials op televisie en buitenlandse zenders, tarieven op aanvraag;  

g) indien de onder artikel 3 lid 4 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage;  

h) indien de onder artikel 3 lid 4 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van een toeslag van 100% van het overeengekomen ­bedrag met een inflatiecorrectie van 5%, tezamen 105%, de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode.   

lid 2
Indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.   

lid 3
Eventuele toeslagen met betrekking tot modeshows zijn omschreven in de schriftelijke bevestiging en in het totaalbedrag inbegrepen.  

lid 4
De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Visage wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste cq derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen Visage/het model en de opdrachtgever.

[top]

Artikel 5 Bijzondere toeslagen

lid 1
Voor de afwijking van het gebruik als genoemd in artikel 3 lid 4 en/of artikel 4, moeten ter zake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en het model (via Visage). Het model is gerechtigd tot een nader over een te komen toeslag, met name voor het gebruik van:  

a) cd-hoezen, boekomslagen, kalenders, stickers, displays, etc.;  

b) verpakkingen;  

c) bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen; video/tv/film/CD-I/rom opnamen, of andere nieuwe media;   

d) bij de voor tv-commercials te gebruiken opnamen geldt een aparte toeslag enkel, indien deze afwijkt van hetgeen in artikel 4 lid 1 onder f staat vermeld;  

e) live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor tv/video bestemd;   

f) exclusiviteit van het model door de opdrachtgever gewenst;  

g) campagnes langer dan 1 jaar;   

h) hierboven niet genoemde media/tot op heden nog onbekende media;  

i) meer dan één medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking in een tv-commercial;   

j) omzetting van het ene medium in een ander medium;  

k) meer dan één onderwerp van het materiaal.  

lid 2
Eventuele bijzondere toeslagen met betrekking tot modeshows zijn omschreven in de schriftelijke bevestiging en in het totaalbedrag inbegrepen.   

lid 3
De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Visage wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste cq tweede lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen Visage/het model en de opdracht­gever.

[top]

Artikel 6 Reizen

lid 1
Daar er all-in tarieven worden gehanteerd, worden reistijd en kilometervergoeding niet apart berekend voor opdrachten binnen Nederland.   

lid 2
De totale reis- en verblijfskosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.   

lid 3
De totale reis- en verblijfskosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

[top]

Artikel 7 Betalingen

lid 1
Visage factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op een bankrekening van Visage, waarvan het nummer vermeld is op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer.   

lid 2
In geval van niet of niet tijdige betaling van het verschul­digde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden - onverminderd opdrachtgevers gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 11 - de buitengerechte­lijke kosten tussen de partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag.   

lid 3
Indien de betalingstermijn is verstreken, zijn het model en/of Visage onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% van het verschuldigde bedrag per maand, of een gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.  

lid 4
Alle kosten welke door het model en/of Visage worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Visage, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtge­ver verschuldigd zonder nadere sommatie of in gebrekestelling. Voorgenoemde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bedragen ten minste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,- vermeerderd met portokosten per afzonderlijk gevorderd factuurbe­drag  

lid 5
Indien er door het model en/of Visage kosten, (buiten)gerech­telijke of ander ter zake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat de opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.   

lid 6
Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de factuur­datum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de factuur. De opdrachtge­ver is alsdan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.   

lid 7
De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.  

lid 8
De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot het overeengekomen gebruik van het materiaal nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.

[top]

Artikel 8 Opties

lid 1
Het model kan via Visage aan de opdrachtgever het voorrangs­recht (verder 'optie') verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging.Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en)­wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boeking om te zetten. Indien de optie dan niet in een boeking wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.   

lid 2
Visage kan aan de opdrachtgever een optie verlenen om een modeshow op een bepaalde datum uit te voeren. Opties dienen één maand voor de uitvoeringsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging.Indien een andere opdrachtgever voor dezelfde dag(en) een modeshow wil boeken, hetzij met dezelfde modellen, danwel in een soortge­lijke uitvoering moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever de modeshow, danwel de modellen voor die betreffende datum boeken.

[top]

Artikel 9 Mooi-weer boekingen

lid 1
Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder 'mooi weer boeking'), dan kan een dergelijke boeking, mits 12 uren voor aanvang van de opnamen gemeld, éénmaal kosteloos worden geannuleerd. Bij een tweede annulering van dezelfde boeking wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Voor een derde annulering geldt dat 100% van het factuurbedrag verschuldigd is, ongeacht de tijd die verstreken is na de laatste annulering.   

lid 2
Mooi-weerboekingen voor modeshows zijn mogelijk, mits dat duidelijk bij de boeking van de show te kennen wordt gegeven. Bij annulering 1, 2, 3 en 4 dagen voor de boekingsdatum, wordt respec­tievelijk 100%, 75%, 50% en 25% van het bevestigde bedrag in rekening gebracht. Een en ander zoals vastgelegd in de bevestiging.

[top]

Artikel 10 Annuleringen

lid 1
Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht. Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, wordt indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht en 100% indien er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.   

lid 2
Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepas­sing, met dien verstande dat de annule­ringstermijn even lang is als de boekingstermijn.  

lid 3
Annulering van modeshows is slechts mogelijk indien dit expliciet is omschreven in de schriftelijke bevestiging en slechts op de in de bevestiging omschreven wijze.

[top]

Artikel 11 Boetebeding

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artike­len 3, 4, 5 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurd de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van het model en/of Visage een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim van de opdrachtgever.

[top]

Artikel 12 Aansprakelijkheid

lid 1
Indien het model de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van Visage tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan Visage niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ­schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.  

lid 2
De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Visage.

lid 3
Visage stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan collecties en goederen, geleverd ten behoeven van opdrachten.

lid 4
Schades die vallen onder de wettelijke aansprakelijkheid veroorzaakt door de freelance medewerkers van Visage zoals modellen, technici, kleedsters etc. vallen voor verantwoording van die freelancers.

[top]

Artikel 13 Derden

lid 1
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeenkomst niet overtreffen, behoudens zijn/haar voorafgaande schriftelijke toestemming. (via Visage).  

lid 2
Het is een opdrachtgever danwel de aanvrager van een offerte van een modeshow niet toegestaan inhouden van modeshows, zoals choreografie, styling, muziek, decor ontwerp en verdere technische ontwerpen te kopiëren of door derden te doen of laten kopiëren.  

lid 3
Bij overtreding van het eerste en tweede lid verbeurt de opdrachtgever danwel aanvrager van een offerte ten gunste van het model en/of Visage een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag, danwel het in de offerte vermelde totaalbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.  

lid 4
Naast de in lid 3 genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model en/of Visage volledig schadeplichtig ter zake van overtreding lid 1 en 2.   

lid 5
De opdrachtgever verbindt zich jegens het model en/of Visage op verbeurde van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derde te sluiten overeenkomst, als bedoeld in lid 1, een boete­clausule op te nemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van de opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze direct verschuldigd aan het model en/of Visage.  

lid 6
Alle betalingen en de boetes verlopen via Visage die er voor zorg draagt dat de daarvoor bestemde gelden aan de desbetreffende modellen worden overgemaakt.

[top]

Artikel 14 Geschillenregeling

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een met een model en/of Visage gesloten (boeking)overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter.

[top]
VISAGE BV,
mede namens de modellen.